Política de Privacitat de la web de: ESPARRECS ROCA S.L

 

  CATALÀ

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

               

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ESPARRECS ROCA, S.L. informa als Usuaris:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable

Nom: ESPARRECS ROCA,S.L.

Direcció de l'oficina d'Accés: Carrer Llauder, 59

CP: 08302 Població: Mataró Província: Barcelona

CIF: B61693446

Mail: info@esparrecsroca.com

Finalitat

Gestionar les dades a les quals l'entitat accedeix com a conseqüència de la navegació, consulta i / o sol·licitud i, si escau enviar comunicacions comercials.

Legitimació

Consentiment de l'interessat.

Destinataris

No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal

Drets

Accedir, rectificar, suprimir i oposar-se al tractament de dades, limitar el tractament així com a sol·licitar la portabilitat de les dades. Aquestes drets regulats al Reglament (UE) 679/2016, poder se exercits a: Carrer Llauder, núm. 59 – 08302 de Mataró.

Així mateix, els usuaris tindran dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas d’incompliment per part de l’empresa.

Termini de conservació

En cas que l’usuari només realitzi una consulta, les seves dades no seran utilitzades per cap altre motiu que per gestionar la resposta.

Per altra banda, ESPARRECS ROCA,S.L. deixarà de tractar les seves dades com a usuari de les xarxes socials en el moment en què deixi de seguir la compte.

                                                                              

Menors d’edat

 

Els menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals a ESPARRECS ROCA,S.L., sense el previ consentiment dels seus pares i / o tutors legals.

 

En cas que ESPARRECS ROCA,S.L. detectés que l'usuari és menor de 14 anys es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document d'identitat equivalent, o, si s'escau, l'autorització dels seus pares i/o tutors legals , causant baixa en cas de no acreditar el compliment d'aquest requisit o manca de resposta.

 

Quines mesures de seguretat té implantada l'empresa?

 

ESPARRECS ROCA, S.L. informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l'Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d'acord amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

 

  CASTELLANO

 

 

A efectos delo que se dispone en la normativa vigente sobre Protección de Datos de carácter

personal,  ESPÀRRECS  ROCA,   SLcon  domicilio  socialC/  Llauder,  59  08302  de       Mataró

(Barcelona)(en adelante, “ESPÀRRECS ROCA”) informa al Usuario que los datos de carácter personal que proporcione o a los que ESPÀRRECS ROCA acceda como consecuencia de su navegación, consulta y/o solicitudes a través de la página web www.esparrecsroca.com, serán

incorporadas  en  un  fichero  titularidad  de  ESPÀRRECS  ROCA  con  el  fin  de  gestionar   las

solicitudes de información y, en su caso, enviar comunicaciones comerciales.

 

Los datos personales que usted facilita, a todos los efectos, no se comunicarán ni cederán a terceros.

 

En cuanto a los formularios del apartado “Contacto” de la Página Web, el Usuario tiene que cumplimentar los marcados como “obligatorios”. No completar los datos personales requeridos o hacerlo parcialmente puede suponer que ESPÀRRECS ROCA no pueda atender sus solicitudes y, en consecuencia, ESPÀRRECS ROCA quedará exonerada de toda responsabilidad por la no prestación o la prestación incompleta de los servicios solicitados.

 

Los datos personales que el Usuario facilita a ESPÀRRECS ROCA tienen que ser actuales para que la información de los ficheros esté actualiza y sin errores. El Usuario responderá de la veracidad de los datos facilitados.

 

ESPÀRRECS ROCA informa que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal del Usuario y eviten su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado de acuerdo con el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural, en conformidad con  el que prevé la normativa vigente.

 

El Usuario podrá ejercer, de acuerdo con la normativa de Protección de Datos, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, dirigiendo un escrito a ESPÀRRECS ROCA al domicilio social situado en C/ Llauder, 59 08302 de Mataró (Barcelona) aportando fotocopia del DNI o documentación alternativa que acredite su identidad.

INICI